REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI PE FACEBOOK „CÂȘTIGĂ CU TOTAL BUSINESS LAND O TRUSĂ DE SCULE”

Perioada concursului: 22.03.2022-03.04.2022

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizator al Concursului „Câștigă cu Total Business Land o trusă de scule”este Total Business Land SRL (în continuare „TBL”), societate cu personalitate juridică română, înregistrată la registrul comerțului/ autoritățile administrației publice din Alba sub nr. J1/125/11.02.2015, cod fiscal 34090016, cu sediul în Alba Iulia, Str Brândușei, nr.24, birou nr 1, Camera C.1.1. jud. Alba, cont virament nr. RO12BTRLRONCRT0PA4142201, deschis la Banca Transilvania Alba Iulia.

Concursul se va derula in conformitate cu prezentul Regulament. „Regulament” inseamna toate si oricare dintre regulile Concursului, obligatorii pentru toti Participantii, in vigoare in orice moment pe parcursul desfasurarii Concursului. Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil gratuit, incepand cu data de 22.03.2022, dupa cum se detaliaza la art. 10 de mai jos, care reglementeaza „Publicarea Regulamentului Concursului”.

Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice, fara sa solicite acordul Participantilor si fara drept de compensare pentru acestia, oricare dintre prevederile prezentului Regulament, cum ar fi, dar fara a se limita la: prevederile care reglementeaza modul de derulare a Concursului, teritoriul de desfasurare a Concursului, conditiile de participare la Concurs, data de inceput si data de sfarsit a Concursului (putand inclusiv sa suspende sau sa inceteze Concursul). Modificarile de orice fel aduse prezentului Regulament urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data afisarii lor pe pagina de Facebook TBL România: https://www.Facebook.com/totalbusinessland/.

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE

2.1 Concursul este organizat şi desfăşurat pe întreg teritoriul României şi va fi disponibil publicului pe pagina de Facebook TBL România: https://www.Facebook.com/totalbusinessland/.

2.2 Concursul va începe în data de 22.03.2022, ora 15:00 PM, şi va dura până la data de 03.04.2022, ora 23:59.

SECŢIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE

3.1 La acest concurs pot participa numai persoane fizice, cetăţeni români, cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil în România. Nu pot participa la acest concurs angajaţii S.C Total Business Land.

3.2 Participarea la Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală a prezentului Regulament.

Prin participarea la concurs, participanţilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a participa la Concurs, utilizatorii trebuie să:

  • Acceseze pagina de Facebook TBL România: https://www.Facebook.com/totalbusinessland/ și să o urmărească
  • Acceseze postarea concurs Câștigă cu Total Business Land o trusă de sculedisponibilă pe pagina de Facebook TBL.
  • Să eticheteze un prieten în comentarii

SECȚIUNEA 5. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

  1. În cadrul Concursului se va acorda 1 premiu în valoare de 459,90 RON.
  • Premiul va contine:
    • O trusă de scule profesională cu troller, 256 piese, 4 sertare

5.2 Premiile se vor acorda conform secțiunii 6 din regulamentul oficial al concursului.

SECŢIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

6.1 Toate persoanele care îndeplinesc condiţiile de la Secţiunea 2 şi 3 şi urmează pașii descrişi în Secţiunea 4 vor intra în tragerea la sorţi, care va avea loc în data de 04.04.2022.

6.2 Tragerea la sorţi pentru desemnarea câştigătorilor va fi realizată de către compania SC Total Business Land SRL, la punctul de lucru al acesteia, Str. Herăstrăului nr 17, sector 1, București.

Se vor extrage 3 câștigători și 2 rezerve.

6.3 Câștigătorul fi anunţat pe pagina de Facebook TBL în data de 04.04.2022, printr-un comentariu public în cadrul postării dedicate “Câștigă cu Total Business Land o trusă de scule” alături de cerința de a trimite într-un mesaj privat în cadrul mesageriei private a paginii TBL cu următoarele informații: Nume și Prenume, alături de adresa unde doresc sa se realizeze livrarea premiului. 

6.4 Câștigătorul are la dispoziţie 3 zile lucrătoare pentru a oferi datele necesare pentru validarea premiului. Dacă în termen de 3 zile lucrătoare nu răspunde, premiul va fi acordat unei rezerve.

6.5 Tragerea la sorţi se va realiza prin folosirea website-ului random.org, website pentru distribuţie aleatorie, care va selecta numerele câștigătorului din înscrierile efectuate în perioada Concursului, în condițiile prevăzute în Secţiunea 4. Fiecărui participant i se va acorda un număr în ordinea înscrierii cu postarea intrată în Concurs care respectă mecanismul acesteia, iar pentru selectarea câștigătorilor se vor folosi numerele acordate.

6.6 Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigatorilor din motive care nu țin de el.

6.7 În cazul refuzului unui potenţial câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului, refuză premiul expres şi neechivoc sau manifestă o atitudine similară, etc), sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament sau în cazul nefurnizării datelor necesare pentru ridicarea premiului, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, acesta rămânând în posesia Organizatorului. Perioada de predare a premiilor este: 04.04.2022 – 18.04.2022. În cazul neprezentării în stația selectată în perioada anterior menționată, câștigătorul va pierde dreptul de atribuire a premiului, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

SECȚIUNEA 7. CONDIȚII DE VALIDARE A PREMIILOR

7.1 Organizatorul își rezervă dreptul de a încerca să contacteze câștigătorii de maximum 2 (două) ori, după care va considera că profilul este invalid și va trece la următorul candidat rezultat în urma unei noi extrageri prin intermediul programului random.org. Va exista 1 rezervă extrasă pentru fiecare dintre câștigător. Va fi maximum 1 (una) încercare de a contacta fiecare rezervă.

7.2 În cazul în care câştigătorii şi rezervele corespunzătoare nu pot fi contactaţi sau nu îndeplinesc condiţiile de validitate menţionate, premiile rămase neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului.

7.3 În urma validării finale, organizatorul are obligația de a face publice numele câștigătorilor, precum și a premiilor acordate.

SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

8.1 Prezenta secțiune descrie modul în care Total Business Land gestionează datele cu caracter personal, precum și care sunt drepturile prevăzute de lege cu privire la prelucrarea acestor date.

Prin înscrierea la Concursul „Câștigă cu Total Business Land o trusă de scule” participanţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile obligatorii ale prezentului Regulament.

8.2 Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării (“Date Personale”)Total Business Land prelucrează urmatoarele date cu caracter personal: Nume și prenume participant, adresă participant. 

Temeiul juridic și scopul prelucrării Datelor Personale. TBL prelucrează numele si prenumele în scopul înscrierii în Concurs și anunțării câștigătorilor și seria și adresa acestuia în scopul livrării/predării premiilor câștigate în cadrul Concursului. 

Termen de retenție. Datele Personale sunt stocate doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau dacă există o obligație legală în acest sens. Pentru prelucrările de Date Personale unde este necesar consimțământul, Datele Personale vor fi stocate și păstrate de către TBL  până la momentul la care vă retrageți consimțământul acordat. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Nu în ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale TBL, Datele Personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție. După expirarea termenelor de mai sus, Datele Personale se șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale TBL.

Drepturile Dvs. privind protecția Datelor Personale prelucrate de TBL:

Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de către TBL;

Dreptul de acces: dreptul de a obține confirmarea că TBL  prelucrează sau nu Datele Personale și, în caz afirmativ, acces la date și furnizarea de informații privind prelucrările de date.

Dreptul la rectificare: dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea Datelor Personale inexacte care vă privesc sau completarea Datelor Personale care sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea Datelor Personale, fără întârzieri nejustificate, în următoarele situații: (i) Datele Personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) vă opuneți prelucrărilor de Date Personale; (iv) Datele Personale au fost prelucrate ilegal; (v) Datele Personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Total Business Land SRL.

Dreptul la restricționarea prelucrărilor Datelor Personale în oricare din următoarele situații: (i) Dvs contestați exactitatea datelor; (ii) Prelucrarea Datelor Personale este ilegală, iar Dvs nu doriți ștergerea Datelor Personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor; (iii) TBL  nu mai are nevoie de Datele Personale, dar Dvs le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) vă opuneți prelucrării. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către TBL înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi Datele Personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul Dvs. și se efectuează prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de TBL având ca temei juridic interesul legitim al acestuia

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează Datele Personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale Dvs.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de vă retrage consimțământul acordat în orice moment și fara a indica vreun motiv.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteți trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: contact@tblgrup.ro (ii) prin poștă/curier la următoarea adresă: București, Strada Herastrau 17, sector 1 sau (iii) direct prin depunere la sediul TBL, la recepție.

După primirea cererii, TBL va reveni către Dvs. cu un răspuns în mod gratuit și fără întârzieri nejustificate, și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. TBL vă va informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

Totodată, aveți dreptul de a vă adresa justitiei, precum și dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, e-mail:  anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru orice informații cu privire la protecția Datelor Personale, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@tblgrup.ro

SECŢIUNEA 9. TAXE

9.1 Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigător în conformitate cu legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1 Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe adresa de Facebook a Total Business Land. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.Facebook.com/totalbusinessland/

10.2 Participantii nu vor fi obligati la plata vreunor sume catre Organizator in legatura cu Concursul sau la suportarea altor costuri decat cele inerente serviciilor de telefonie, de Internet sau altor servicii contractate de acestia care le permite sa participe la Concurs si sa acceseze pagina de internet relevanta pentru detalii privind Concursul sau in legatura cu Concursul, servicii postale sau tarife normale de telefon in legatura cu Concursul, fara a aduce atingere altor prevederi ale Regulamentului.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

11.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul organizatorului..

SECŢIUNEA 12. ÎNCETAREA CONCURSULUI

12.1 Concursul încetează la împlinirea termenului pentru care a fost anunţat Concursul „Câștigă cu Total Business Land o trusă de scule”

12.2 Prezentul Concurs poate înceta înainte de data de 03.04.2022 (23:59 PM) în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră sau caz fortuit, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul concurs.

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată În cazul în care Organizatorul invocă forţa majoră, acesta este obligat să comunice Participanţilor la Concurs existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECȚIUNEA 13. Responsabilitate

13.1 Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale oricaror institutii in ceea ce priveste premiile castigate de catre Participanti.

Organizatorul si nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu are nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre Participanti.

Premiile se vor acorda numai acelor Participanti ale caror date/documente sunt trimise in cadrul Concursului, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Pe cale de consecinta, oricare dintre premii nu este transmisibil catre terti decat ulterior predarii acestora castigatorilor, in conditiile legii.

Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile participantilor la Concurs privind functionarea defectuoasa si/sau nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila, ori a retelelor de Internet. Totodata, Organizatorul nu va fi raspunzator pentru eventuale disfunctionalitati aparute in derularea Concursului, in general, ca urmare a actiunilor unor terti, cum ar fi dar fara a se limita la: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.

Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati, la libera sa alegere.