Generăm plusvaloare
proiectelor clienților noștri

MEDIU • URBANISM • DEZVOLTARE PROIECTE

Echipă cu experiență la nivel internațional

TOPOGRAFIE • ARHEOLOGIE • CADASTRU

Îndeplinim obiectivele de business stabilite

PREV
NEXT

STUDII DE MEDIU

Suntem o echipă de consultanți cu competențe pluridisciplinare și cu o experiență de nivel internațional în cadrul unor proiecte industriale de cea mai înaltă complexitate. Experiența noastră precum şi ariile de expertiză complementare pe care le acoperim ne permit să îndeplinim obiectivele de business identificate împreună cu clientul. Configurăm echipe de experţi în domenii specializate, cu înalta expertiză naţională sau internaţională. Mobilizăm echipe multidisciplinare care pot realiza obiective complexe şi strategiile clientului pe termen mediu şi lung. Adaptăm specificul echipelor la industrii cu înaltă specializare.

Echipa propusă se prezintă ca o entitate structurată, înalt calificată tehnic şi extrem de dinamică, călită în peste 15 ani de activitate susținută în derularea unora din cele mai complexe proceduri de reglementare din România. Expertiza profesională a fost dovedită de parcursul derularii procedurilor tehnico-administrative asociate de coordonarea/elaborarea/ revizuirea studiilor de condiții ințiale, Rapoarte de evaluare a impactului asupra mediului(RIM), Analiza Impactului Cumulat asupra factorilor de mediu, Rapoarte de Mediu(RM), Analize Sitematice de Risc, Rapoarte de Securitate(RS), Notificări Sevesso, Notificări Espoo, Planuri de Mangement, Modelarea dispersiilor de poluanți în aer și mediu acvatic, Planuri de Gestionare a Deșeurilor, Biodiversity Offset- compensarea impactului asupra biodiversității, Carbon Footprint – Analiza ciclului de viață și amprentei de Carbon, Planuri de monitorizare integrată a factorilor de mediu(construcție, operare, post-operare), Calculul garanțiilor pentru închidere și rebilitare (EFG) și a garanțiilor de răspundere de mediu conform directivei ELD.

Pentru a ilustra cele prezentate mai sus prezentam succint o serie de activități relevante în care echipa noastră a fost implicată cu succes:

 • Coodonarea echipelor interdsciplinare de experți independenți (români și internaționali) care au elaborat un număr de peste 50 de documentaţii tehnice de reglementare (studii de Evaluarea Condițiilor Inițiale, Rapoarte de Mediu, Planuri de Management, Analize de Risc, Rapoarte de Securitate, Evaluarea Impactului asupra sănătății populației, etc.);

 • Organizarea și derularea în bune condiții a peste 20 de dezbateri publice la nivel național și internațional;

 • Prezentarea aspectelor tehnice și a rezultatelor evaluării impactului asupra mediului în perioada 2005-2015, în limbile română/engleză, în zeci de întâlniri după cum urmează:

  • Ședințe CAT și întâlniri interministeriale la nivel central, regional si local;

  • Zeci de prezentări în cadrul unor întâlniri sau conferințe/workshop-uri internaționale UNDP/UNEP, WWF, ICPDR, DG Environment, DG Enterprise, Euromines, etc.;

  • Analiza multicriterială, prioritizarea și adresarea a unui număr de peste 10.000 de intrebari primite în cadrul procedurilor de reglementare (EIM, SEA, sedinte CAT, grupuri de lucru, 2 proceduri Espoo) care au fost redactate în limbile română, engleză sau maghiară și însoțite de zeci de studii și rapoarte tehnice pentru fundamentarea soluțiilor tehnice sau alternativelor optime prezentate în raspunsurile la observațiile transmise de publicul interesat;

  • Prezentarea aspectelor tehnice și a rezultatelor evaluarii impactului asupra mediului în cadrul unor audit-uri internaționale: IFC, SRK, URS, Analiști Financiari, Instituții Financiare, etc.

AUTORIZARE ŞI CONFORMARE

 • Due diligence, analiza conformarii, analiză comparativă cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT)
 • Bilanţ de mediu de nivel I si II, Evaluare de risc
 • Fişă de prezentare şi declaraţie
 • Autorizaţie integrată de mediu
  • Formular de solicitare
  • Raport de Amplasament pentru opertorii care intra sub incidenta Directivei (IED fostă IPPC)
 • Monitorizarea calităţii factorilor de mediu
 • Plan de management de mediu
 • Plan de urgenţă internă (Seveso)
 • Politica de prevenire a accidentelor majore (Seveso)
 • Raport de amplasament (IPPC/IED)
 • Raport de securitate (Seveso)

EVALUAREA IMPACTULUI

 • Memoriu de prezentare
 • Memoriu de prezentare OM 19 evaluare adecvată
 • Studiu privind condiţiile iniţiale de mediu
 • Studiu privind evaluarea impactului social şi asupra mediului (ESIA)
 • Raport privind impactul asupra mediului (RIM)
  • Campanii de consultare şi dezbatere publică
  • Campanii de informare publică
 • Modelarea dispersiei poluanţilor atmosferici
 • Modelarea dispersiei poluanţilor în mediul acvatic
 • Raport de mediu ( Evaluare Strategică de Mediu)
 • Studiu de evaluare adecvată
 • Studiu de fundamentare privind protecţia mediului (documentatii de urbanism- PUG,PUZ, PATJ, etc)
 • Studiu de zgomot / hărţi de zgomot
 • Studiu pentru managementul mirosurilor la unităţi zootehnice

MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂȚII

 • Due diligence, audit și verificarea gradului de conformare a studiilor de biodiversitate.
 • Monitorizarea biodiversităţii
  • Cartarea habitatelor
  • Identificarea habitatelor critice
  • Inventarierea speciilor protejate
 • Plan de management al ariei naturale protejate
 • Planuri şi protocoale de monitorizare a habitatelor şi speciilor
 • Analiza/evaluarea capacităţii de support, a presiunilor antropice din interiorul ariei protejate, a stării de conservare.
 • Studiu de evaluare adecvată
 • Studiu socio-economic sit Natura 2000
 • Servicii de cartare si modelare GIS

EXTERNALIZAREA SERVICIILOR DE MEDIU

 • Due diligence și analiza conformarii/asigurarea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legea 211/2011( modificată de OUG 68/2016; OUG 74/2018; Legea 203/2018; Legea 31/2019)  cu personal calificat de specialitate.
 • Identificarea problemelor și necesităților pentru conformarea la prevederile legislației de mediu în vigoare.
 • Asistență în identificarea deșeurilor generate conform codului deșeurilor conform HG 856/2002;
 • Elaborarea și menținerea evidenței lunare privind gestiunea deșeurilor.
 • Întocmirea și transmiterea raportarilor lunare / anuale către autoritatea competentă de protecție a mediului.
 • Raportările în aplicația electronică SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU (SIM).
 • Consultanță privind întocmirea formularelor pentru transportul deșeurilor.
 • Identificarea obligațiilor de plată la Fondul de Mediu, întocmirea lunară și depunerea declarației la Administratia Fondului pentru Mediu
 • Informarea permanentă a măsurilor impuse prin Autorizația de Mediu pentru respectarea obligațiilor și a termenelor de raportare ;
 • Asigurarea relației permanente cu autoritățile de protecția mediului;
 • Elaborarea planului de intervenție în caz de poluări accidentale;
 • Inițiativa și asistență pentru implementarea obligațiilor nou aparute în legislația de protecție a mediului.

GESTIONAREA PERIMETRELOR MINIERE (CARIERE, BALASTIERE, ETC)

 • Avizare autorizare
 • Acces la terenuri
 • Lucrări de cercetare si descărcare arheologică
 • Lucrari de cercetare si explorare geologică
 • Schimbarea categoriei de folosință
 • Elaborarea planului/preliminarului de exploatare
 • Elaborarea documentațiilor de obținere a permiselor/licențelor de exploatare
  • studiul de fezabilitate, proiectul tehnic de exploatare, etc.
 • Elaborarea și avizarea planului de gestionare (management) a deșeurilor extractive
 • Închidere, reabilitare si reconstrucţie ecologică
 • Plan de închidere și reabiltare (refacere a mediului) a perimetrelor miniere
 • Proiect tehnic de refacere a mediului
 • Calculul garanțiilor de mediu

GOSPODĂRIREA APELOR

 • Documentaţie tehnică Acord de preluare ape uzate
 • Documentaţie tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor
 • Documentaţie tehnică pentru obţinerea Avizului de Gospodărire a Apelor
 • Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale
 • Modelarea dispersiei poluanților în bazinul hidrografic
 • Modelarea GIS a undelor de viitură și trasarea zonelor inundabile.
 • Evaluarea impactului de mediu asupra corpurilor de apă, conform prevederilor Directivei Cadru Apă.
 • Analiza conformării și încadrării în excepțiile prevăzute de art 4.7 al Directivei Cadru Apă.
TOP